Francesc Mascaró
(Francisco Mascaró)
(s. XVII, ? - s.XVIII, ?)
Mercader
(1??? - 1???)

Ciutadà Honrat de Barcelona
(1706 - 1714)

Membre de la Junta 24ª de Govern
[8ª de Provisions]
(1714-1714)
francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714 francesc mascaró 1714

Llinatge, Naixement i Família

Fill d'En Joaquim Mascaró, mercader

Nét d'En Ramon Mascaró, mercader

Casat amb Na Gertrudis de Fivaller i de Torres, emparentada amb En Carles de Fivaller i de Torres. (ESTUDIOS)

1706, 3-abril ~ 12-maig. Setge borbònic de Barcelona de 1706

Del 3-abr-1706 al 12-mai-1706, Setge borbònic de Barcelona de 1706

1706, 12-maig. Noble del Principat de Catalunya

El mateix 12-mai-1706 fou fou nomenat Noble del Principat de Catalunya. (ESTUDIOS)

1713, 30-juny. Conferència dels Tres Comuns sobre la Proposició

El 30-jun-1713 s'escollí una comissió de 27 prohoms, 9 per cadascun dels Tres Comuns, a fi de conferenciar sobre la Proposició de la Junta de Braços. (NH3-681)

1713, novembre. Tensions entre els mercaders i el Conseller en Cap Flix (NH4-32)

Segons fonts recollides per En Castellví, la rectitud del Conseller en Cap Manuel Flix causà tensions amb els mercaders. Al llarg dels mesos d'oct-nov-1713 tingueren lloc juntes privades debatint-se si es procediria a l'extracció dels nous Consellers de Barcelona. Els principals promotors favorables a la nova extracció foren En Salvador Feliu de la Penya, En Josep Abadal, En Joan Comellas i En Francesc Mascaró, que insistiren en que es reunís el Consell de 100 i que fos aquest qui decidís si procedia nova extracció.

Dècima de Joan de Guables: (SA-822)

"A la carestia del vi y demés aliments que patí Barcelona en lo siti de 1713, y la ciutat habia entregat la distribució dels aliments a Canals, a J. Comellas, a T. Mascaró y a T. Basora, que ho compraba a Mallorca. Dècima de don Joan de Gualbas: Abundància per Major!
Abundància per Major!
Lo vi se dóna a canals
y per a remediar mals
lo barato és mas caró
dem gràcies a Salvador
que estas ha obert son costum
diràs ¿de ahont se presum
ba callà, blat, va com ellas?
Vols veure las meravellas
Per un bas ora 1 consum

1714, 27-febrer. Es constitueix la nova Junta 24ª de Guerra de Barcelona

[Segons Francesc de Castellví, seguint la font de Joan Francesc de Verneda i Sauleda]

El 27-feb-1714 es constituí la nova junta superior de general govern, la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, que la Ciutat dividí en tres subjuntes: Junta 9ª de Guerra, Junta 8ª de Provisions, i Junta 7ª de Mitjans. (NH4-33) (NH4-330)

En Francesc Mascaró formà part de la Junta 8ª de Provisions.

1714, 21-abril. Venda d'un gànguil capturat a l'enemic (SA-345)

El 21-abr-1714 el notari Antoni Cassani formalitzà la venda d'un gànguil al xipriota Tomàs Felip. Els "armadors de l'armament marítim de la ciutat" el conseller segon Salvador Feliu i el mercader Francesc Mascaró, amb facultat i potestat donades per la Junta 24ª de Guerra de Barcelona, varen vendre en encant públic un gànguil que havia capturat una fragata "a la part de llevant". El vaixell era de 1.300 quintars de port, disposava de "sos arbres y antenas y demes ormeigs" i estava ancorat al moll del port de la Santa Creu. Qui més va oferir en l'encant públic fou el grec Tomàs Felip, natural de Xipre; el preu de la venda fou de 250 rals i a més havia de pagar "lo quern diner" al corredor de coll Pere Ribera i també el salari de l'escrivà major.

Davant el notari Antoni Cassani, els testimonis per part de Salvador Feliu de la Penya foren Joan Parès, negociant, i Francesc Colomer; per part de Francesc Mascaró foren Emanuel Mas i Soldevila, doctor en drets, i Rafael Esteve, doctor en medicina. L'acta dóna l'equivalència del ral: 1 lliura i 8 sous. (SA-828)

1714, 4-set, 15:00h-16:00h. Gran Consell dels Tres Comuns

A les 15:00h, a la Casa dels Drets al Portal de Sant Antoni, es convocà una Conferència o gran Consell dels Tres Comuns a fi de decidir sobre la oferta borbònica de negociació; a més, també hi assistiren el Governador de Catalunya i el seu Tinent, i els membres dels Braços Generals que formaven la Junta 24ª de Govern. (NH4-348)

1714, 11-setembre, 14:00h-15:00h. Es reuneix el Gran Consell dels Tres Comuns

El 11-set-1714, entre les 14:00h i 15:00h, es reuní el Gran Consell dels Tres Comuns a les Torres del Portal de Sant Antoni. (NH4-352)

1714, 19-octubre. Rafael Casanova cridat a declarar (SA-571)

El 19-oct-1714 Rafael Casanova fou citat a declarar. El notari Josep Soldevila i Masdéu, escrivà de la Superintendència borbònica, recollí la seva declaració i la de Francesc Jofré, fent constat que l'havien de fer en castellà.

Havien de declarar en relació a la denúncia que el 14-oct-1714 havia alçat el patró valencià Tomàs Ferrer contra els responsables de l'armament marítim o "corsaris" de Barcelona Salvador Feliu de la Penya i Francesc Mascaró. Al patró valencià li havien capturat la nau, un xabec, el mes de jul-1714, a la vista de Cambrils, durant el trajecte de València a Tarragona, quan portava arròs per abastir les tropes borbòniques; després de la captura el xabec havia estat conduiït al port de Barcelona, on encara romania, i volia que constessin les declaracions del conseller en Cap Rafael Casanova i el mercader Francesc Jofré com a prova a afegir en un memorial dirigit al Superintendent borbònic José Patiño a fi de recuperar la seva nau.

Rafael Casanova corroborà els fets afirmant que en tenia constància perquè aleshores era el conseller en Cap i perquè el patró valencià se li havia adreçat diverses vegades per tal que intercedís per ell davant Feliu de la Penya i Francesc Mascaró a fi de recuperar el vaixell i la càrrega. A resultes d'això, però, Feliu de la Penya havia ordenat la seva detenció; en aquells moments però, 19-oct-1714, Feliu de la Penya ja es trobava fugat i Rafael Casanova va haver de respondre per la situació.

1722. Hisenda segrestada (RBRC-307-331)

   
Valor anual
Càrrecs de Justícia
Residu net d'Hisenda
542
La de Fran[cis]co Mascarò
848 rals
-39 rals : 9 diners
817 rals : 15 diners

Mort i enterrament

(sense dades)

Família i descendents

(sense dades)

Homenatge i Record

(no en tenim constància)

 

*Fonts:
              (NH2-240) Narraciones Históricas II, pàg 240
              (NH3-681) Narraciones Históricas III, pàg. 681
              (NH4-32) Narraciones Históricas IV, pàg 32
              (NH4-33) Narraciones Históricas IV, pàg 33
              (NH4-330) Narraciones Históricas IV, pàg 330
              (NH4-348) Narraciones Históricas IV, pàg 348

              (NH4-352) Narraciones Históricas IV, pàg 352
              (RCC-69) Rafael Casanova i Comes, Conseller en Cap, pàg 69
              (RBRC-307-331) Repressió borbònica i resistència catalana, pàg 307-331
              (SA-345) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 345
              (SA-571) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 571
              (SA-822) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 822
              (SA-828) Una societat assetjada. Barcelona 1713-1714, pàg. 828